BBF sine vedtekter

Vedtekter for By- og Bygdelagsforbundet stiftet 28. februar 1939

Endret 8. april 2014 og 27. mars 2017, siste gang 30. januar 2024.

 

I Organisasjonen

§ 1 Navn på organisasjonen er By- og Bygdelagsforbundet. 

Forbundets offisielle navneforkortelse er BBF.

BBF sitt organisasjonsnummer er: 940 358 868

 

II Formål

§ 2 BBF er en fellesorganisasjon av by- og bygdelag.

BBF skal arbeide for å samle lagene i arbeidet for felles interesser og etter evne støtte og oppmuntre lagene i deres arbeid, slik at de kan fylle sine oppgaver for sine medlemmer.

BBF skal være nøytral i partipolitikk og målsak.

 

III Medlemskap

§ 3 For å bli opptatt som medlem i BBF må et lag ha minst 25 medlemmer.

Søknader om medlemskap avgjøres av styret.

Med søknaden skal lagets vedtekter vedlegges. Lagets vedtekter kan ikke være i strid med BBF sine vedtekter.

 

§ 4 Kontingenten lagene skal betale for sine medlemmer pr. år, fastsettes av årsmøtet.

Beregningsgrunnlaget er lagenes medlemstall per 31.12 og betales etterskuddsvis innen 1. februar.

Minste årskontingent fra et lag er kontingent for 25 medlemmer.

Lagene har representasjonsrett på års- og rådsmøter når de har betalt kontingent for inneværende årsmøteperiode (året som har vært).

Lagene plikter å sende årsmelding, regnskap og protokoll til BBF, så snart som mulig etter sine årsmøter.

 

§ 5 Utmelding av BBF skal skje skriftlig og ha virkning fra 1. januar det påfølgende år.

 

§ 6 Eksklusjon av lag som opptrer i strid med vedtektene, kan foretas ved vedtak i fulltallig styre med 2/3 flertall. Før eksklusjonen skal gjeldene lag ha hatt anledning til å uttale seg. Vedtaket kan innankes for årsmøtet. Fastholdelse av styrets eksklusjonsvedtak krever 2/3 flertall.

 

IV Æresmedlemskap

§ 7 Særlig fortjente personer kan for sin innsats for BBF fremmes som kandidater til æresmedlem i BBF.

Forslag til æresmedlemmer kan fremmes av lag eller enkeltmedlemmer, for styret i BBF. 

Styret i BBF utnevner æresmedlemmer. Vedtaket skal være enstemmig.

Statutter for æresmedlemskap fastsettes av årsmøtet.

 

V Årsmøtet

§ 8 Årsmøtet er BBF sitt høyeste organ.

Årsmøtet består av representanter fra medlemslagene og styret i BBF.

Representasjonsrett på årsmøtet har lagene etter følgende skala:

1 representant for hvert påbegynte 25 inntil 100 medlemmer. Etter 100

medlemmer, 1 representant for hvert påbegynte 50. Høyeste antall representanter fra ett lag er 8.

Årsmøtet kan godkjenne fullmakter fra et lag som møter med færre representanter enn medlemstallet tilsier.

En representant kan kun ha fullmakt for en ekstra representant.

Innkalling til årsmøtet skal skje med minst tre ukers skriftlig varsel. Innkallingen skal nevne de saker som skal behandles.

Sakspapirer skal sendes lagene minst 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ved behov nedsette utvalg som skal jobbe med konkrete prosjekt/saker.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall når ikke vedtektene bestemmer noe annet.

 

§9 Ordinært årsmøte holdes innen 1. mai hvert år. Datoen fastsettes av styret.

Forslag som ønskes behandlet må være sendt styret i BBF innen fristen som angis i varsel om årsmøtet.

 

Dagsorden:

1.         Åpning av årsmøtet

2.         Godkjenning av representanter og fullmakter

3.         Valg av møteledelse og representanter til å signere protokollen

4.         Godkjenning av innkalling og dagsorden

5.         Årsmelding

6.         Regnskap og revisjonsberetning

7.         Innkomne forslag

8.         Fastsettelse av kontingent

9.         Styrets årsplan

10.       Budsjettforslag

11.       Valg i henhold til vedtektene  

   

§ 10 Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller etter skriftlig krav fra minst fem lag.

Styret i BBF skal behandle saken og innkallingen til ekstraordinært årsmøte skal sendes senest to uker etter at krav om ekstraordinært årsmøte er mottatt fra lagene.

Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle saker som er nevnt i innkallingen.

 

VI Valg

§ 11 Valgkomitéen innstiller kandidater til styret og revisorer.

Medlemmer av de tilsluttede lag er valgbare. De foreslåtte skal være spurt om de er villige til å ta på seg vervet.

Valgkomitéen tilstreber en god fordeling av kandidater fra ulike lag.

Styret innstiller kandidater til valgkomitéen og tilstreber en god fordeling av kandidater fra ulike lag.

 

§ 12 Årsmøtet velger følgende hvert år:

Leder for 1 år

2 styremedlemmer for 2 år

1 varamedlem for 2 år

1 revisor for 2 år

1 vararevisor for 1 år

2 medlemmer til valgkomité for 2 år

 

Styret vil bestå av leder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet.

Valgkomiteen velges av årsmøtet og konstituerer seg selv.

Alle verv velges med alminnelig flertall.

Alle valg avgjøres ved håndsopprekning. Årsmøtet kan kreve skriftlig valg hvis minst en representant ønsker dette.

Årsmøtet kan gi styret fullmakt til å foreta suppleringsvalg.

 

VII Styret

§ 13 BBF ledes mellom årsmøtene av styret.

Styret bærer i felleskap ansvaret for de disposisjoner som blir foretatt.

Styremøter gjennomføres etter behov. Styret er beslutningsdyktig når over 50% av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Varamedlemmer innkalles til styremøter.

Varamedlemmene har tale- og forslagsrett.

 

§ 14 Det føres referat fra alle styremøter som godkjennes av styret på påfølgende styremøte.

 

§15 Styret er ansvarlig for at det føres regnskap. Regnskapsåret følger kalenderåret.

Regnskapsbilagene skal godkjennes av lederen og kasserer.

Leder og kasserer disponerer i fellesskap BBF sine konti.

 

§16 Etter fullmakt fra årsmøtet kan styret ansette lønnet person. Styret utarbeider instruks for ansatte.

 

VIII Finansforvaltning

§ 17 BBF sine midler skal plasseres slik at de gir høyest mulig forrentning, uten at kravene til sikkerhet settes til side eller bindingstiden blir for lang.

Midlene kan settes i norske statsobligasjoner eller statsgaranterte obligasjoner. Obligasjonene skal lyde på norsk mynt.

Kan midlene ikke formålstjenlig anbringes som nevnt i forrige ledd, skal de settes inn i bank.

 

IX Rådsmøtet

§18 Rådsmøtet er et rådgivende møte som skal bistå styret i sitt arbeid. Det består av to representanter fra hvert tilsluttet lag.

Alle BBF sine æresmedlemmer skal orienteres om rådsmøtene med innkalling og møtereferat.

Rådsmøtet innkalles når styret bestemmer det eller minst fem lag krever det.

Rådet er beslutningsdyktig når det er innkalt med to ukers varsel, og saker som skal behandles er nevnt i innkallingen. Rådets vedtak må godkjennes av styret med absolutt flertall.

Styret er ansvarlig for å skrive referat fra rådsmøtet.

 

X Revisjon

§ 19 Revisorene skal kontrollere BBF sin regnskapsførsel, gjennomgå de avsluttede regnskaper (herunder kontrollere at BBF sine aktiva er til stede) og fremlegge revisjonsberetning for årsmøtet.

Revisjonsberetningen skal undertegnes av revisorene og refereres på årsmøtet. Styret skal informeres om innholdet i revisjonsberetningen før årsmøtet.

Revisorene har krav på å få utlevert styre- og årsmøteprotokoller for å føre kontroll med at foretatte disposisjoner er i samsvar med gyldige vedtak.

 

XI Oppløsning

§ 20 Oppløsning av BBF skal skje etter vedtak på årsmøte med 2/3 flertall. Forslaget om oppløsning må gjøres kjent for lagene minst én måned før årsmøtet, som ikke kan berammes i tidsrommene 15. mai - 15. september eller 15. desember - 15. januar.

Etter vedtak om oppløsning skal årsmøtet oppnevne en komité med fem medlemmer som skal føre tilsyn med BBF sine eiendeler og midler i inntil fem år. Komitémedlemmene bør representere fem forskjellige lag.

Gjenopptas ikke BBF sin virksomhet i løpet av femårsperioden, skal eiendelene og midlene tilfalle lagene i forhold til innbetalt årskontingent de siste to år før oppløsningsvedtaket.

 

XII Vedtektsendringer

§ 21 Endringer i disse vedtekter kan bare skje ved vedtak på et årsmøte med 2/3 flertall.

Forslag om vedtektsendringer må være sendt BBF innen to måneder før årsmøtet og kunngjøres snarest for lagene.

Så snart som mulig etter vedtak om vedtektsendringer skal de nye vedtektene sendes lagene.