BBF sine vedtekter

Vedtekter for By- og bygdelagsforbundet. Stiftet 28. februar 1939. Endret 8. april 2014. Sist endret 27. mars 2017.

I Formål

§ 1 By- og bygdelagsforbundet er en fellesorganisasjon av by- og bygdelag. Forbundets offisielle navneforkortelse er BBF.

BBF skal arbeide for å samle lagene i arbeidet for felles interesser og etter evne støtte og oppmuntre lagene i deres arbeid, slik at de kan fylle sine oppgaver for sine medlemmer.

BBF skal være nøytral i partipolitikk og målsak.

II Medlemskap (§§ 2-5)


§ 2 For å bli opptatt som medlem i BBF må et lag ha minst 25 medlemmer.

Søknader om medlemskap avgjøres av styret.

Med søknaden skal følge to eksemplarer av lagets vedtekter.
Disse må ikke stå i strid med BBF sine vedtekter.

§ 3 Kontingenten lagene skal betale for hvert betalende medlem pr. år, fastsettes av årsmøtet.

Den betales forskuddsvis innen 1. juli.

Beregningsgrunnlaget er lagenes høyeste medlemstall siste arbeidsår.
Minste årskontingent fra et lag er kontingent for 25 medlemmer.

Lagene har ikke andre vedtektsfestede økonomiske forpliktelser overfor BBF enn kontingenten.

Representasjonsrett på års- og rådsmøter har lagene når de har betalt skyldig kontingent.
Styret kan etter søknad i helt spesielle tilfeller, gi henstand med innbetalingen av årskontingenten uten at dette får konsekvenser for representasjonsretten.

Når virksomheten i et lag ligger nede, kan det etter søknad innrømmes kontingentfritak for en overgangsperiode på inntil 10 år. Styret avgjør søknaden.

Passive lag etter denne bestemmelsen har ikke representasjonsrett på års- eller rådsmøter.

Lag med kontingentrestanser for to år kan fratas sine medlemsrettigheter ved vedtak i styret. Laget skal varsles om styrets vedtak og har en frist på én måned til å bringe saken i orden. Vedtaket kan ankes inn for årsmøtet.

Årsmeldinger, regnskaper og meldinger om eventuelle vedtektsendringer plikter lagene å sende BBF så snart som mulig etter sine årsmøter.

§ 4 Utmelding av BBF skal skje skriftlig og ha virkning fra 1. januar det påfølgende år.

§ 5 Eksklusjon av lag som opptrer i strid med vedtektene, kan foretas ved vedtak i fulltallig styre med 2/3 flertall. Før eksklusjonen skal angjeldende lag ha hatt anledning til å uttale seg. Vedtaket kan innankes for årsmøtet. Fastholdelse av styrets eksklusjonsvedtak krever 2/3 flertall.

III Særlag

§ 6 For å ivareta spesielle fellesinteresser på tvers av lagsgrensene kan BBF etter eget initiativ eller etter ønske fra lagene, sette i gang særgrupper. Disse kan etter søknad opptas i BBF som særlag når følgende betingelser oppfylles:

De må være åpne for medlemmer fra alle BBF sine lag og ha eget styre, egen kasse, egne vedtekter og eget årsmøte.

Særlagenes vedtekter må godkjennes av BBF sitt styre.

Særlagene har representasjonsrett på BBF sine års- og rådsmøter med ett medlem, fortrinnsvis lederen.

BBF sitt årsmøte bestemmer om særlagene skal betale kontingent til BBF.

Oppløses et særlag, skal dets midler tilfalle BBF, dersom ikke lagets vedtekter bestemmer noe annet.

BBF skal så vidt mulig benytte midlene til fordel for det formål særlaget arbeidet for.

IV Æresmedlemskap

§ 7 Særlig fortjente lagmedlemmer kan for sin innsats for BBF og/eller sitt lag, innvoteres som æresmedlemmer ved skriftlig avstemning på et rådsmøte.

Vedtaket krever 2/3 flertall og må godkjennes av styret.

Statutter for æresmedlemskap fastsettes av årsmøtet.

V Årsmøtet (§§ 8-10)

§ 8 Årsmøtet er BBF sitt høyeste myndighet.

Det består av BBF sitt styre og representanter fra lagene/særlagene. Representasjonsrett på årsmøtet har lagene etter følgende skala:

1 representant for hvert påbegynte 25 inntil 100 medlemmer. Etter 100 medlemmer, 1 representant for hvert påbegynte 50. Høyeste antall representanter fra ett lag er 8.

Særlagene representeres med 1 representant hver.

Fullmakter for representantene skal legges fram skriftlig og godkjennes av årsmøtet.

Innkalling til årsmøtet skal skje med minst tre ukers skriftlig varsel. Innkallingen skal nevne de saker som skal behandles.

Beslutningsdyktig er årsmøtet når det lovlig er innkalt. Alle saker avgjøres ved simpelt flertall når ikke vedtektene bestemmer noe annet.

§ 9 Ordinært årsmøte holdes innen 1. mai hvert år. Datoen fastsettes av styret.
Forslag som ønskes behandlet må være sendt BBF innen utgangen av januar måned.

Dagsorden:

 1. Valg av møteleder og møtesekretær.
 2. Opprop av lagene og representantenes navn; godkjennelse av fullmakter.
 3. Årsmelding (med rapporter fra utvalgene).
 4. Regnskap; revisjonsberetning.
 5. Fastsettelse av kontingent.
 6. Budsjettforslag.
 7. Årsmelding og regnskap for særlagene.
 8. Innkomne forslag.
 9. Valg i henhold til vedtektene § 11.

§ 10 Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller etter skriftlig krav fra minst fem lag.

Innkallingen til slikt møte skal sendes senest to uker etter at krav om møte er mottatt fra lagene.
På ekstraordinært årsmøte skal bare behandles saker som er nevnt i innkallingen.

VI Valg (§§ 11-13)

§ 11 På ordinært årsmøte velges:

 1. Leder for ett år.
 2. Nestleder, Kasserer, Sekretær, Web-ansvarlig og ett styremedlemfor to år.
 • Nestleder og Sekretær velges etter samme turnus
 • Kasserer, Web-ansvarlig og ett styremedlem velges etter samme turnus
 1. Ett varamedlem til styret for ett år.
 2. To revisorer for to år, slik at en velges for hvert år.
 3. Ett varamedlem for revisorene for ett år.
 4. Komiteer og utvalg etter forslag fra styret.
 5. Valgkomité med fire medlemmer for to år, slik at to velges hvert år.

Suppleringsvalg foretas etter behov.

§ 12 Lederen skal velges ved særskilt valg. For å bli valgt, må en kandidat oppnå simpelt flertall (minst 50 % av avgitte stemmer).

§ 13 Valg av tillitsmenn som nevnt i § 11, skal forgå ved skriftlig avstemning hvis ikke årsmøtet bestemmer noe annet.

VII Styret (§§ 14-18)

§ 14 BBF ledes mellom årsmøtene av et styre på seks medlemmer med ett varamedlem. Styremedlemmene skal representere minst fem forskjellige lag. Varamennene skal representere forskjellige lag.

Styret bærer i felleskap ansvaret for de disposisjoner som blir foretatt.
Styret innkalles til møte når leder finner det påkrevet eller minst tre andre styremedlemmer krever det.

Styret er beslutningsdyktig når minst fire styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Styret avholder minimum seks styremøter pr. år.

§ 15 Referat protokoll fra styremøter og andre møter føres av sekretæren og refereres på første styremøte. Protokollen skal underskrives av lederen og sekretæren.

§ 16 Kassereren er ansvarlig for BBF sine regnskaper. Regnskapsåret følger kalenderåret.
Regnskapsbilagene skal anvises av lederen og kassereren.
Kassereren og lederen disponerer i fellesskap BBF sin postgirokonto, bankkonti m.v. (kollektive underskrifter ved uttak og overføringer). BBF skal til enhver tid ha en brukskonto som disponeres av leder, nestleder og kasserer.

§ 17 Etter fullmakt fra årsmøtet kan styret ansette lønnet sekretær og annen arbeidshjelp, jfr. § 9, fjerde ledd nr. 6, budsjettforslag. Styret utarbeider instruks for arbeidshjelpen.

VIII Finansforvaltning

§ 18 BBF sine midler skal plasseres slik at de gir høyest mulig forrentning, uten at kravene til sikkerhet settes til side eller bindingstiden blir for lang.

Midlene kan settes i norske statsobligasjoner eller statsgaranterte obligasjoner. Obligasjonene skal lyde på norsk mynt.
Kan midlene ikke formålstjenlig anbringes som nevnt i forrige ledd, skal de settes inn i bank.

IX Rådet

§ 19 Rådet er et rådgivende organ som skal bistå styret i dets arbeide. Det består av to representanter fra hvert tilsluttet lag/særlag, fortrinnsvis lederen og nestlederen. Alle BBFs æresmedlemmer og styremedlemmer skal tilskrives om rådsmøtene.

Rådet innkalles når styret bestemmer det eller minst fem lag krever det.

Rådsmøtene ledes av BBFs leder eller den lederen bemyndiger. Styrets sekretær fungerer som rådsmøtesekretær hvis ikke annet bestemmes av rådsmøtet.

Rådet er beslutningsdyktig når det er innkalt med to ukers varsel, og saker som skal behandles er nevnt i innkallingen. Rådets vedtak må godkjennes av styret med absolutt flertall.

På dagsordenen for rådsmøter skal posten eventuelt være oppført.

X Revisjon

§ 20 Revisorene skal kontrollere BBFs regnskapsførsel, gjennomgå de avsluttede regnskaper (herunder kontrollere at BBFs aktiva er til stede) og fremlegge revisjonsberetning for årsmøtet.

Revisjonsberetningen skal undertegnes av revisorene og refereres på årsmøtet. Styret skal informeres om innholdet i revisjonsberetningen før årsmøtet.

Revisorene har på forlangende krav på å få utlevert styre- og årsmøteprotokoller for å føre kontroll med at foretatte disposisjoner er i samsvar med gyldige vedtak.

XI Faste utvalg

§ 21 Styret kan opprette utvalg etter behov.


XII Valgkomiteen

§ 22 Valgkomiteen skal bestå av fire medlemmer. Den konstituerer seg selv med leder.

Valgkomiteen skal i samråd med lagene utarbeide forslag på de tillitskvinner/-menn som skal velges av årsmøtet. Valgbare er medlemmer av de tilsluttede lag. De foreslåtte skal være spurt om de er villige til å ta på seg vervet.

XIII Oppløsning

§ 23 Oppløsning av BBF skal skje etter vedtak på årsmøte med 2/3 flertall. Forslaget om oppløsning må bekjentgjøres for lagene minst én måned før årsmøtet, som ikke kan berammes i tidsrommene 15. mai - 15. september eller 15. desember - 15. januar.

Etter vedtak om oppløsning skal årsmøtet oppnevne en komité med fem medlemmer som skal føre tilsyn med BBF sine eiendeler og midler i inntil fem år. Komitémedlemmene bør representere fem forskjellige lag.

Gjenopptas ikke BBF sin virksomhet i løpet av femårsperioden, skal eiendelene og midlene tilfalle enkeltlagene i forhold til innbetalt årskontingent de siste to år før oppløsningsvedtaket.

XIV Vedtektsendringer


§ 24 Endringer i disse vedtekter kan bare skje ved vedtak på et årsmøte med 2/3 flertall.
Forslag om vedtektsendringer må være sendt BBF innen to måneder før årsmøtet og kunngjøres snarest for lagene.
Så snart som mulig etter vedtak om vedtektsendringer skal lagene sendes et ajourført eksemplar av vedtektene.

BBF organisasjonsnummer: 940 358 868